نمرات نهایی درس نیروگاهها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
  تمرین اول از 1 پروژه اول از 4 پروژه دوم از 4 پایان ترم از 11 ارائه کلاسی نهایی
9212604040 1.0 3.3 3.6 6.1 1.0 15.0
9112604006   0.0 2.7 4.0   6.6
9212604047 1.0 2.3 2.8 3.7   9.7
9212604012 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604005 1.0 3.5 3.2 6.7 1.0 15.4
9112604013   3.4 3.2 5.5 1.0 13.1
9212604031   2.4 2.4 0.0   4.8
9212604039 1.0 3.3 3.6 5.5 1.0 14.4
9212604018   3.5 3.2 5.8 1.0 13.5
9212604043 1.0 3.5 3.2 5.5 1.0 14.2
9212604033   2.5 2.1 0.0 1.0 5.6
9212604001 1.0 2.5 2.1 5.8 1.0 12.4
9212604048 1.0 3.3 3.6 4.6 1.0 13.4
9212604028 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604006   3.5 3.7 7.0 1.0 15.3
9212604004   3.4 3.2 3.1 1.0 10.7
9212604013 1.0 3.5 3.7 8.6 1.0 17.8
9212604025   2.5 2.1 7.3 1.0 13.0
9212604024 1.0 2.4 2.4 2.8   8.5
9212604022 1.0 3.5 3.7 8.3 1.0 17.5
9112604040   3.4 3.2 0.3 1.0 7.9
9112604043   0.0 2.7 6.7   9.4
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها :