گروه مکانیک دانشگاه ...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
نمره گزارش پروژه سوم سیالات محاسباتی جهت اطلاع به شرح زیر است طبق قرار قبلی، درنظرگرفتن نمره گزارش نیاز به حداقل کسب نصف نمره از نمره امتحان می باشد. همچنین مهلت تحویل پروژه چهارم تا 27 دی ماه تمدید شد. شماره دانشجویی گزارش(3) 9212604040 1.25 9112604006 2 9212604047 1.25 9212604012 1.5 9112604010 1 9212604005 2 9112604014 1 9212604031 1.25 9112604019 1 9212604002 1 9212604018 1.5 9212604043 2.5 9012604015 1 9212604033 1.75 9212604001 1.5 9212604048 1 9212604028 1 9212604006 2.25 9212604004 1 9212604023 1 9212604013 2.75 9212604025 1.25 9212604024 1 9212604022 2.25 9112604040 1 9212606040 1 9112604043 1.75 9112604021 1 9212604046 1.5 9212604032 1.5 Average 1.4
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID   total / 6       9312213111   4.50 9212604030   3.33 9112604010   1.00 9311213116   5.17 9212604032   3.08 9112604021   5.25 9311213125   5.67 9311213118   2.67 9212604023   2.75 9311213117   3.00 9112604034   غ 9212604011   5.17 9212604038   1.33 دانشجویان گرامی برای دیدن برگه های امتحانی می توانند روز چهارشنبه 15/10 ساعت 11-12 مراجعه کنند
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID   total / 6       9512213110   2.22 9511213117   5.22 9511213111   5.58 9511213103   1.3 9511213105   5.67 9511213108   4.14 9511213113   5.06 9511213116   3.25 9511213118   3.23 9511213110   غ 9511213112   1.04 9511213104   4 دانشجویان گرامی اعتراض نسبت به نمره را می توانند به ایمیل زیر ارسال کنند. ha.heirani@gmail.com همچنین می توانید تصویر تمرین های مربوط به بخش مجهول یابی و پرسپکتیو را تا پنج شنبه 10/16 ایمیل کنید.
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID   Q1 / 8 Q2 / 12 Total / 6           9312213111   4.00 5.40 2.82 9212604030   5.75 7.80 4.07 9112604010   5.25 3.60 2.66 9311213116   6.50 7.50 4.20 9212604032   5.50 6.00 3.45 9112604021   5.75 7.50 3.98 9311213125   7.50 8.10 4.68 9311213118   5.50 3.00 2.55 9212604023   5.25 6.60 3.56 9311213117   7.00 3.30 3.09 9212604011   3.50 7.50 3.30 9212604038   6.00 8.10 4.23           mean   5.63 6.20 3.55 max   7.50 8.10 4.68 دانشجویان گرامی می توانند اعتراض نسبت به نمره را به ایمیل زیر ارسال کنند. ha.heirani@gmail.com
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID Mid 1 / 6 Mid 2 / 6 Final / 6 P / 2 1+ Total               9312213111 2.70 4.50 2.82 1.56 0.25 11.83 9212604030 0.60 3.33 4.07 1.56 0.25 9.81 9112604010 1.00 1.00 2.66 1.69 0.00 6.34 9311213116 1.60 5.17 4.20 2.00 1.00 13.97 9212604032 1.60 3.08 3.45 1.81 0.00 9.95 9112604021 1.30 5.50 3.98 1.81 0.75 13.34 9311213125 4.50 5.67 4.68 1.94 1.00 17.78 9311213118 2.10 2.67 2.55 1.69 0.25 9.25 9212604023 0.60 2.92 3.56 1.81 0.25 9.13 9311213117 2.60 3.50 3.09 1.63 0.25 11.07 9212604011 1.60 5.25 3.30 2.00 0.75 12.90 9212604038 1.80 1.33 4.23 1.94 0.75 10.05 بارم میان ترم اول دانشجویانی که نمره میان ترم دوم و پایان ترم آنها نسبت به میان ترم اول پیشرفت زیادی دارد، کمتر محسوب خواهد شد.
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ریز نمرات درس مقاومت 1 به شرح زیر است. دانشجویان برای دیدن برگه های امتحانی پایان ترم روز یکشنبه 19 دی ماه ساعت 13 الی 14 به دفتر مراجعه نمایند. شماره دانشجو میان ترم (90) پایان ترم (100) تمرین نمره کلاسی 9411213106 51 52 0 0/5 9212003 76 53 95 0/5 9311213111 5 38 90   9311213112 49 63 85   9411213138 38 40 90   9212604008 23 61 35   9411213107 42 48 85   9411213130 56 62 100   9312003 54 81 100 1/25 9411213135 44 48 50   9212604017 27 29 40   9212604027 29 16 0   9312213106 17 20 85   9411213101 56 63 100   9411213118 60 30 100   9311213114 10 39 0   9411213128 55 73 75 0/25 9311213135 37 68 0 0/75 9212604041 40 48 85   9312213112 35 85 0 0/25 9311213131 33 33
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ریز نمرات درس مواد مرکب به شرح زیر است. دانشجویان می توانند برای دیدن ورقه امتحانی پایان ترم روز دوشنبه 20 دی ماه ساعت 13 الی 14 مراجعه نمایند. شماره دانشجو میان ترم (80) پایان ترم (80) نمرات اضافی 9112604006 50 46   9212604012 53 49   9312213111 65 58 1/5 9112604010 46 35   9212604005 60 64   9212604046 41 51   9112604013 34 44   9212604031 48 55   9112604019 35 43   9112604021 40 53   9212604043 66 54 1 9311213125 63 56   9212604010 16 0   9212604033 40 38   9212604001 37 45   9212604048 75 64 0/5 9212604028 36 48 1 9212604006 55 53 1/25 9212604023 30 32   9311213126 65 63   9212604013 68 65 1/5 9311213121 45 38   9112604031 48 33   9212604025 40 47  
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID   Mid / 7 HW / 4 P / 1 Final / 8 Total / 20               9512213110   2.59 1.88 0.75 0.44 5.66 9511213117   6.09 3.47 0.75 6.89 17.20 9511213111   6.51 3.41 0.75 7.21 17.88 9511213103   1.52 2.78 0.75 1.38 6.43 9511213105   6.62 3.41 1.00 4.34 15.36 9511213108   4.83 2.53 0.75 2.00 10.11 9511213113   5.90 2.88 0.75 5.85 15.38 9511213116   3.79 3.19 1.00 2.12 10.10 9511213118   3.77 1.78 0.00 0.53 6.08 9511213110   غ 0.22 0.00 0.00 0.22 9511213112   1.21 1.63 1.00 0.00 3.84 9511213104   4.67 3.38 1.00 2.49 11.53 با توجه به اینکه نمره پایان ترم تمام دانشجویان نسبت به نمره میان ترم کمتر بوده است، بارم میان ترم از 6 به 7 و پایان ترم از 9 به 8 تغییر یافت. دانشجویان گرامی می توانند اعتراض به نمره را از طر
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,

دانشجویان درس ارتعاشات برای رفع اشکال می توانند چهارشنبه 10/22 ساعت 7:30-10 مراجعه کنند.

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
ID final(80 9411213106 38 9311213108 16 9311213111 9 9212604047 41 9411213113 13 9411213114 47 9212604030 29 9411213126 34 9212604008 20 9411213107 27 9411213130 33 9212604002 45 9411213115 26 9212604032 17 9411213135 42 9212604045 29 9212604029 34 9411213101 42 9411213118 24 9311213114 48 9411213128 54 9411213122 38 9311213135 23 9411213133 41 9311213131 35 9212604036 45 9411213116 39 9411213129 37 9411213131 54 9411213127 47 average 34
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت: 21:16
برچسب‌ها : ,
صفحه قبل 1 صفحه بعد